lördag 17 april 2021

62. Människornas öde

Den viktigaste profetian i Bibeln är den att Jesus evangelium ska förkunnas för all världens folk.

Matteus evangelium 24:6-14

»Och I skolen få höra krigslarm och rykten om krig; sen då till, att I icke förloren besinningen, ty sådant måste komma, men därmed är ännu icke änden inne. Ja, folk skall resa sig upp mot folk och rike mot rike, och det skall bliva hungersnöd och jordbävningar på den ena orten efter den andra; men allt detta är allenast begynnelsen till 'födslovåndorna'. Då skall man prisgiva eder till misshandling, och man skall dräpa eder, och I skolen bliva hatade av alla folk, för mitt namns skull. Och då skola många komma på fall, och den ene skall förråda den andre, och den ene skall hata den andre. Och många falska profeter skola uppstå och skola förvilla många. Och därigenom att laglösheten förökas, skall kärleken hos de flesta kallna. Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst. Och detta evangelium om riket skall bliva predikat i hela världen, till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan skall änden komma.»

Jesus undervisade lärjungarna som spred hans budskap. Berättartraditioner uppstod och efter några decennier började berättelser nedskrivas. De fyra evangelierna sammanställdes och avskrifter gjordes. Boktryckeriet uppfanns och antalet biblar ökade sakta men säkert, med vissa restriktioner. Alla biblar var skrivna på latin men med splittringen av katolska kyrkan blev översättningar möjliga. Med tryckerierna och bokförlagen och bibelarbetet blev biblar allmänt spridda på allt fler språk. Sedan kom internet och mobiltelefonerna.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=matteus+24&version=SV1917

Budskapet är uppdelat i tre delar: Vad som kommer att ske i framtiden; Vad som är Guds vilja med människorna och Information om Guds rike.

Jesus kom från en annan värld, ovanifrån (Joh 8:23), och lät sig födas som ett utomäktenskapligt barn. Som vuxen vandrade han omkring i Israel, gjorde mirakel och kungjorde sitt budskap.

I vår nedre värld är Satan furste (Joh 12:31, 14:30, 16:11). Han har alltid varit en mördare och han är lögnens fader (Joh 8:44). I vår värld utnyttjar de starkare de svagare, de plundrar och tar för sig vad de vill ha. Världshandelns grund är att någon kan berika sig på handel. Med fossila bränslen har teknik, produktion och handel lett till en välfärd där allt fler människor kan födas på jorden. Allt fler har också blivit beroende av en global verksamhet som leder till klimatförändringar, dålig hållbarhet och pandemier. Och mycket få av oss kan klara oss utan denna civilisation.

Matteus evangelium 24:21-35

»Ty då skall det bliva 'en stor vedermöda, vars like icke har förekommit allt ifrån världens begynnelse intill nu', ej heller någonsin skall förekomma. Och om den tiden icke bleve förkortad, så skulle intet kött bliva frälst; men för de utvaldas skull skall den tiden bliva förkortad. Om någon då säger till eder: 'Se här är Messias', eller: 'Där är han', så tron det icke. Ty människor som falskeligen säga sig vara Messias skola uppstå, så ock falska profeter, och de skola göra stora tecken och under, för att, om möjligt förvilla jämväl de utvalda. 

Jag har nu sagt eder det förut. Därför, om man säger till eder: 'Se, han är i öknen', så gån icke ditut, eller: 'Se, han är inne i huset', så tron det icke. Ty såsom ljungelden, när den går ut från öster, synes ända till väster, så skall Människosonens tillkommelse vara. -- Där åteln är, dit skola rovfåglarna församla sig. Men strax efter den tidens vedermöda skall solen förmörkas och månen upphöra att giva sitt sken, och stjärnorna skola falla ifrån himmelen, och himmelens makter skola bäva. Och då skall Människosonens tecken visa sig på himmelen, och alla släkter på jorden skola då jämra sig. Och man skall få se 'Människosonen komma på himmelens skyar' med stor makt och härlighet. Och han skall sända ut sina änglar med starkt basunljud, och de skola församla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himmelens ena ända till den andra. 

Ifrån fikonträdet mån I här hämta en liknelse. När dess kvistar begynna att få save och löven spricka ut, då veten I att sommaren är nära. Likaså, när I sen allt detta, då kunnen I ock veta att han är nära och står för dörren. Sannerligen säger jag eder: Detta släkte skall icke förgås, förrän allt detta sker. Himmel och jord skola förgås, men mina ord skola aldrig förgås.»

Fikonträdet är en symbol för de rättfärdigas iver att förstå och sprida Guds budskap till mänskligheten. Mänskligheten ska vid tidens ände delas upp i Guds barn, som får gå till evigt liv i den värld Jesus kom från, och djävulens barn, som får gå till evig död tillsammans med Satan och alla som hjälpt Satan (25:31-46).

Bara Gud kan döda själen och ingen dör heller kroppsligen utan att Gud tillåter det:

Matteus evangelium 10:28-36

»Och frukten icke för dem som väl kunna dräpa kroppen, men icke hava makt att dräpa själen, utan frukten fastmer honom som har makt att förgöra både själ och kropp i Gehenna. -- Säljas icke två sparvar för en skärv? Och icke en av dem faller till jorden utan eder Faders vilja. Men på eder äro till och med huvudhåren allasammans räknade. Frukten alltså icke; I ären mer värda än många sparvar.»