lördag 17 april 2021

62. Människornas öde

Den viktigaste profetian i Bibeln är den att Jesus evangelium ska förkunnas för all världens folk.

Matteus evangelium 24:6-14

»Och I skolen få höra krigslarm och rykten om krig; sen då till, att I icke förloren besinningen, ty sådant måste komma, men därmed är ännu icke änden inne. Ja, folk skall resa sig upp mot folk och rike mot rike, och det skall bliva hungersnöd och jordbävningar på den ena orten efter den andra; men allt detta är allenast begynnelsen till 'födslovåndorna'. Då skall man prisgiva eder till misshandling, och man skall dräpa eder, och I skolen bliva hatade av alla folk, för mitt namns skull. Och då skola många komma på fall, och den ene skall förråda den andre, och den ene skall hata den andre. Och många falska profeter skola uppstå och skola förvilla många. Och därigenom att laglösheten förökas, skall kärleken hos de flesta kallna. Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bliva frälst. Och detta evangelium om riket skall bliva predikat i hela världen, till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan skall änden komma.»

Jesus undervisade lärjungarna som spred hans budskap. Berättartraditioner uppstod och efter några decennier började berättelser nedskrivas. De fyra evangelierna sammanställdes och avskrifter gjordes. Boktryckeriet uppfanns och antalet biblar ökade sakta men säkert, med vissa restriktioner. Alla biblar var skrivna på latin men med splittringen av katolska kyrkan blev översättningar möjliga. Med tryckerierna och bokförlagen och bibelarbetet blev biblar allmänt spridda på allt fler språk. Sedan kom internet och mobiltelefonerna.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=matteus+24&version=SV1917

Budskapet är uppdelat i tre delar: Vad som kommer att ske i framtiden; Vad som är Guds vilja med människorna och Information om Guds rike.

Jesus kom från en annan värld, ovanifrån (Joh 8:23), och lät sig födas som ett utomäktenskapligt barn. Som vuxen vandrade han omkring i Israel, gjorde mirakel och kungjorde sitt budskap.

I vår nedre värld är Satan furste (Joh 12:31, 14:30, 16:11). Han har alltid varit en mördare och han är lögnens fader (Joh 8:44). I vår värld utnyttjar de starkare de svagare, de plundrar och tar för sig vad de vill ha. Världshandelns grund är att någon kan berika sig på handel. Med fossila bränslen har teknik, produktion och handel lett till en välfärd där allt fler människor kan födas på jorden. Allt fler har också blivit beroende av en global verksamhet som leder till klimatförändringar, dålig hållbarhet och pandemier. Och mycket få av oss kan klara oss utan denna civilisation.

Matteus evangelium 24:21-35

»Ty då skall det bliva 'en stor vedermöda, vars like icke har förekommit allt ifrån världens begynnelse intill nu', ej heller någonsin skall förekomma. Och om den tiden icke bleve förkortad, så skulle intet kött bliva frälst; men för de utvaldas skull skall den tiden bliva förkortad. Om någon då säger till eder: 'Se här är Messias', eller: 'Där är han', så tron det icke. Ty människor som falskeligen säga sig vara Messias skola uppstå, så ock falska profeter, och de skola göra stora tecken och under, för att, om möjligt förvilla jämväl de utvalda. 

Jag har nu sagt eder det förut. Därför, om man säger till eder: 'Se, han är i öknen', så gån icke ditut, eller: 'Se, han är inne i huset', så tron det icke. Ty såsom ljungelden, när den går ut från öster, synes ända till väster, så skall Människosonens tillkommelse vara. -- Där åteln är, dit skola rovfåglarna församla sig. Men strax efter den tidens vedermöda skall solen förmörkas och månen upphöra att giva sitt sken, och stjärnorna skola falla ifrån himmelen, och himmelens makter skola bäva. Och då skall Människosonens tecken visa sig på himmelen, och alla släkter på jorden skola då jämra sig. Och man skall få se 'Människosonen komma på himmelens skyar' med stor makt och härlighet. Och han skall sända ut sina änglar med starkt basunljud, och de skola församla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himmelens ena ända till den andra. 

Ifrån fikonträdet mån I här hämta en liknelse. När dess kvistar begynna att få save och löven spricka ut, då veten I att sommaren är nära. Likaså, när I sen allt detta, då kunnen I ock veta att han är nära och står för dörren. Sannerligen säger jag eder: Detta släkte skall icke förgås, förrän allt detta sker. Himmel och jord skola förgås, men mina ord skola aldrig förgås.»

Fikonträdet är en symbol för de rättfärdigas iver att förstå och sprida Guds budskap till mänskligheten. Mänskligheten ska vid tidens ände delas upp i Guds barn, som får gå till evigt liv i den värld Jesus kom från, och djävulens barn, som får gå till evig död tillsammans med Satan och alla som hjälpt Satan (25:31-46).

Bara Gud kan döda själen och ingen dör heller kroppsligen utan att Gud tillåter det:

Matteus evangelium 10:28-36

»Och frukten icke för dem som väl kunna dräpa kroppen, men icke hava makt att dräpa själen, utan frukten fastmer honom som har makt att förgöra både själ och kropp i Gehenna. -- Säljas icke två sparvar för en skärv? Och icke en av dem faller till jorden utan eder Faders vilja. Men på eder äro till och med huvudhåren allasammans räknade. Frukten alltså icke; I ären mer värda än många sparvar.»


måndag 6 juli 2020

61. It's the Devil's world

Satan is the prince of this world and the ruthless people do his will with the help of his power. They are not strong in themselves, without Satan they lose their power.

The power of Satan is negative, there are only red numbers in his book. The more negative power the greater the debt.


People who do not believe in good power are just too weak for Satan and his world of demons and evil people. Most people believe in goodness, but do not understand that it is God they believe in. Satan infiltrated the Christians to weaken humanity and two thousand years of Christianity have distorted and concealed Jesus' message to the people on Earth.

The message is that Satan is the prince of this world and that he is the father of all lies and a murderer from the beginning. And that Satan and our world is doomed. And that there is an other world, which Jesus come from, and everyone that believe in God and search for his power, will be saved.

When the world goes down, sooner then we think, Satan loses his power over humanity and then all people should be divided in two groups. Those who can live without making a hell get eternal life, while the others get eternal punishment without power over others.

John 14:30, John 12:31, John 16:11, Matt 24:21-36, Matt 25:31-46.

onsdag 24 juni 2020

60. Yggdrasilgruppen


I september 1985 tillfrågades sportskytten Lars-Kristian Bergh av polismannen Dan Klöfverskjöld om han ville mörda Olof Palme för en miljon kronor. Klöfverskjöld berättade att det fanns personer i Palmes närhet som skulle hjälpa till och att han själv inte skulle behöva tänka på något annat än att skjuta.


Ett (ifrågasatt) dokument daterat december 1985 antyder att NATOs Special Operation Planning Staff låg bakom mordet på Olof Palme.

ACC/SOPS-N2 QR/D 128515 Sida 2 av 9  
[Allied Clandestine Committee/Special 
Operations Planning Staff-N2]
(COM 02) (Kvartalsrapport, fortsättning) 
Om den här händelsen. SOPS godkände enhälligt beslutet att SOPS ska sända två representanter, inklusive ITAC CO [Intelligence Tactical Assessment Center], vid nästa Yggdrasil-möte i januari 1986 som ska hållas i Wiltshire Country House i Storbritannien. Stockholm Representanter (endast för inspektion, identitetsnyckel bifogad) är: värd P, P.G., C.N., Göran E., Mats L. för C.U.W., P.W., P.S. och generalen. Den viktigaste punkten på dagordningen är rapporten om Näss Beirut-verksamhet avseende den svenska statsministern. Representanten från Rom visar intresse för GM/P-2 i förening. Ordföranden lovade att Rom skulle hållas informerade. Också på dagordningen var nedläggningen av Muskö och Karlskrona och överföringen av SIGINT-lyssningssystemen till Skagerrak. Den fortsatta diskussionen ska fokusera på att omorganisera ESSPPPP för att möta nya möjligheter för samarbete med Sydafrika och Israel för att öka inflytandet över Afrika och Gulfregionen, där intresset för Kartellen och staternas regeringar matchar. Förenta staternas företrädare påminde om att förenade insatser från USA och Storbritannien har resulterat i en kopia på den hemliga dagordningen för den svenska statsministerns resa till Moskva våren 1986, vilken bekräftar de misstankar som tidigare i år framförts av Storbritanniens representant (källa: MS/7851) angående hotet mot det norra Nato-flanken. Den nuvarande situationen gör det nödvändigt att "Operation Tree" genomförs framgångsrikt. SOPS har försäkrats att ett avstånd upprätthålls för att försäkra möjligheterna att förneka inblandning. Projektledningen är lokal och tekniker har har tillförts utifrån. SOPS kräver att det säkerställs att information om detaljerna till deltagande parter endast involverar det absolut nödvändiga för deras deltagande.XX 
Nederländernas företrädare kände det nödvändigt att upprepa att kopplingen mellan SOPS och Yggdrasil-gruppen är rent informell och inte är godkänd av medlemsstaternas regeringar. Ordföranden uppmanade gruppen att rösta och fann ett enhälligt samtycke för bivalenta positioner (källa: 98514)XX 
X 
Storbritanniens representant erbjöd bekräftelse på den svenska sändningen av WG 235 till New Dehli. SIS REPT uppger leverans via Västtyskland (Kiel) för att tillhandahålla leverans med ändrat c/o certifikat och hålla materialets svenska ursprung okänt för IAEC och lokala media. Västyska representanten ville att FIS skulle fråga om detaljer om transaktionen speciellt avseende IMES chef och västtyska politiker vid expeditionen av densamma. Västtyska representanten bekräftade vikten av total sekretess avseende Kiels inblandning om transaktionen skulle bli känd för media för att förhindra offentliga antaganden om officiell Västtysk inblandning. SOPS föreslog för den västtyska representanten att vidta alla nödvändiga åtgärder för att tysta ned vilka parter som var inblandade. Mötet efterfrågade enhälligt komplett information om FIS kontakt med Östtyskland/MSS i det diskuterade ärendet. Västtysklands representant ville konsultera sitt kansli innan godkännandet.XX 
X 
Belgiska representanten precenterade en utförlig rapport om aktiviteter av f.d. SOPS-representanten Frans Reyniers med Adnan Kashoggi från Geneve om eventuella destabiliserande resultat i Mellanöstern vilket kan påverka NATO. USAs representant menade att den svenska statsministerns roll i den indiska vapenaffären och hans tvivelaktiga roll i Irankonflikten var ytterst alarmerande. Storbritanniens representant höll med och gav även uttryck för Hennes majestets regerings bekymmer med att den västtyska regeringen misslyckas att tysta ned äventyret med det östtyska kontoret för utländsk valuta. Den västtyska representanten noterade invändningen och gav uttryck för avsikter i Bonn att ordna upp ...ACC/SOPS var samordningsorgan för stay-behind-grupperna i Europa.

Holdingbolaget Yggdrasil AB var ett Penserföretag som Holdingbolaget Yggdrasil AB var ett Penserföretag som kontrollerade Nobelindustrier och Bofors. Erik Penser bodde i Wiltshire Country House i Storbritannien där mötet i januari 1986 skulle hållas.


Det finns ett tips till PU att Mårten Palmes fästmös far var inblandad i vapensmugglig (Boforsaffären) till Iran tillsammans med en kompanjon, Gunnar Busk, som var bekant med Barbro Sagnell (Barbrogruppen/Stay Behind). Gunnar Busk var ordförande i Allhus AB som orsakade finans- och fastighetskrisen i början av 90-talet. Enligt Busks son var hans far och kompanjon närvarande på fester där hatet mot Olof Palme var ett tema. Sonen säger sig några år efter mordet ha sålt en tavla till Mårtens fästmö som hon skulle ge till födelsedagspresent till Mårten. Tavlan förställde en man som låg på marken sedd från ett kikarsikte med hårkors. Tavlan ska sedan ha lämnats tillbaka eftersom Mårten skulle ha fått "dåliga vibbar" av den.Den grupp personer som uppehöll sig i en bankomatlokal i närheten av mordplatsen arbetade på Boforsföretaget Aeronics som sålde krigsmaterial via Jugoslavien. Gruppen påstod att de varit på firmafest för att avtacka en jugoslavisk medarbetare som just slutat på företaget. En av dem var Anders Björkman som befann sig några meter bakom makarna Palme vid mordet.
Personer som skulle kunna avses i dokumentet:
P.G. (PG Näss, P.G. Vinge, P.G. Gyllenhammar)
C.N. (Curt Nicolin)
Göran E. (??)
Mats L. (Mats Lundberg)
C.U.W. (Claes-Ulrik Winberg)
P.W. (Peter Wallenberg)
P.S. (??)
generalen. (Lennart Ljung?)


Lennart Ljung var ÖB vid mordet och var den siste överbefälhavare som kände till det hemliga fredstida samarbetet med NATO. 


Cats Falcks anteckningar från 1984:Enligt spaningstips till polisen hade Agne Klering anknytning både till Bofors vapensmuggling (i samverkan med CIA) och med Sven Olof Håkansson som smugglade datorer till Sovjet. Och Curt Nicolin, som kanske deltog på Yggdrasil-gruppens möte i England i januari 1986, förordade otillåten försäljning av datorer till Sovjet. Det är svårt att förstå varför personer som Percy Barnevik och Curt Nicolin förordade illegal försäljning av datorer till Sovjet, om försäljningen inte skedde med garantier från CIA att att ASEA inte skulle drabbas av affären. Jag tror att det var en provokation och att avsikten var att på någon sätt bygga upp ett case mot Palme som stödjare av Sovjet.tisdag 25 februari 2020

59. Från mitt perspektiv (2)


James Jesus Angleton vid tiden för Gladios bildande i Italien
Angleton var besatt av makt och ansåg att de som hade mest makt inom CIA var de som ljög mest och bäst. Amos Manor, den förre chefen för den israeliska säkerhetstjänsten Shin Beth, blev mycket fascinerad av Angleton och beskrev honom som en person som var fanatisk i allt och som hade en dragning till mystik.

Det finns en stjärna vars arabiska namn är Sad-al-Dabih vilket betyder 'slaktarens lycka'. Den är en i raden av Sad-al-stjärnor som brukades av arabiska astrologer för att spå. När planeter, kometer eller månen tycktes passera nära Sad-al-stjärnor så var det ett tecken på någons lycka eller en lyckosam tid för handling. 

Stay behind i Sverige tränade ibland mordoperationer, mord på så kallade stikkers, personer som kunde förväntas samarbeta med en ockupationsmakt. Jag antar att detta också gjordes i övriga Europa och att grupper associerade till CIA tränades på ett liknande sätt i USA. Min spekulation här är att träningen blev alltmer avancerad och att man tränade att döda en viss person på en viss plats och så småningom också vid en viss tidpunkt. De som deltog i operationerna trodde att det var träning, vilket det också nästan alltid var, men vid några tillfällen övergick träningen i dödligt våld - enligt planer som endast några få kände till. Planering av mord kunde på så sätt ske bakom kulisser av nästan legitim träning av personal. 

Jag spekulerar vidare att Angleton drev det hela mot sin spets: att planera ett mord så detaljerat att han själv bestämde tid och plats för mordet och sedan överlät åt sin organisation att lösa de flesta detaljerna. 

Angleton, som 1954 hade blivit chef för CIAs kontraspionage, kom att bli en notorisk kommunistjägare, ständigt på jakt efter kommunistiska infiltratörer och inflytelseagenter. Under årens lopp kom Angleton att anklaga en rad ledare i väst för att gå Sovjets ärenden. I Kanada premiärministrarna Pearson och hans efterföljare Trudeau. Det gick så långt att CIA tillsammans med kanadensisk säkerhetstjänst kidnappade en vän till Pearson, John Watkins, som de misstänkte, och förhörde honom till döds utan att få fram någon graverande information. På sjuttiotalet uttalade Angleton också misstankar mot Storbritanniens premiärminister Harold Wilson, västtyska förbundskanslern Willy Brandt och mot Olof Palme. 

John F Kennedy mördades den 22 november 1963. Det var bestämt att hans kortege skulle färdas längs en viss väg i Dallas vilken bland annat gick förbi den byggnad där Lee Harvey Osvald hade börjat arbeta en kort tid innan. Osvald och eventuellt en reserv- eller huvudskytt fanns i byggnaden och hade gott om tid på sig att sikta och skjuta medan Kennedys öppna limousin långsamt avlägsnade sig. Mordet skedde samma dag som månen passerade nära stjärnan Sad-al-Dabih. 


Det finns ett flertal informationer om att övningar pågick i Stockholms City samma natt som Palme sköts. Det var mycket som skedde på och i närheten av Sveavägen hela denna dag. Vid middagstid var det en grupp män som gjorde tester med walkie talkies i flera affärer längs den väg Olof och Lisbet senare skulle gå. De uppträdde störande och hindrade kunder från att gå in och ut och personalen ringde efter polisen. Vittnen har efter mordet trätt fram och berättat att de hört att Olof Palme skulle skjutas den kommande helgen. Mordet skedde på någon timme när samtidigt som Halleys komet passerade nära Sad-al-Dabih. 

När Angleton var stationerad i Storbritannien arbetade han mycket nära Kim Philby som var Sovjetisk agent redan på den tiden. När Philby förstod att han var avslöjad flydde han till Sovjet 1963. Philby drev efteråt med Angleton och berömde hans intelligens, vilket var en stor prestigeförlust för Angleton som faktiskt hade varit nära vän med Philby utan att ha genomskådat honom. Kanske är det bara en tillfällighet men Angleton dog av lungcancer den 11 maj 1987 och Kim Philby av hjärtsvikt i Moskva den 11 maj 1988, precis ett år efter att Angleton hade dött. 

Jan Guillou hade i samverkan med Elisabeth Langby - avlönade av ”Hemliga byrån”, en privat underrättelseorganisation som drevs av Timbro – grävt fram information som tydde på att Olof Palme skulle ha begått ett skattebrott när han föreläste på universitetet Harvard utan att ta emot betalning och samtidigt som han sonderade terrängen för att en av hans söner skulle kunna få studera där. Detta utvecklade sig till en jobbig affär för Olof Palme, kollegor har berättat att han tog det mycket hårt och att han blev förändrad. Skattemyndigheten ansåg att Palme borde ha skattat för det uteblivna honoraret från Harvard, som ansågs ha omsatts till en fördel för sonen. 

Olof Palme överklagade och den 28 februari 1986 var sista dag för inlämnandet av besvär. Annie Ferngren, före detta juriststuderande och tidigare straffad, antagligen för narkotikabrott, hade fått en tillfällig anställning på Länsrätten där ärendet skulle avgöras. Medan hon var närvarande på Länsrätten så raderades Olof Palmes besvärsärende, bara några timmar innan han mördades. Annie hade tidigare varit tillsammans med Sigge Cedergren, en knarklangare som bodde i närheten av biografen Grand. Cedergren ägde tillsammans med Reinhold Jansson en svartklubb Oxen nära platsen där Olof Palme mördades. 

Vid tiden för mordet befann sig Cedergren och Jansson i en bil drygt hundra meter från mordplatsen. Femtio meter närmare stod en annan bil där någon satt och spärrade vägen för alla som försökte närma sig Tunnelgatan från Luntmakargatan. Alltså bekanta till Christer Pettersson som stod i korsningen Tunnelgatan-Sveavägen och väntade på att Olof och Lisbet Palme skulle gå förbi. 

Christer Pettersson var inget vrak trots att han ibland söp och ibland tog amfetamin. Han var vältränad och kunde springa långt och länge trots att hade en skada på ena foten. När han gjorde värnplikten som befälselev på ett spaningsförband ansågs han vara regementets i särklass bästa soldatämne. Pettersson brukade inte besöka Oxen men från mitten av december till den 28 februari besökte han då och då klubben för att fungera som ”ordningsvakt” som skulle skrämma folk på klubben att bete sig bättre. Enligt ryktet hade Pettersson mördat minst två personer, däribland sin far. Han sågs aldrig på Oxen efter mordet.


Christer Pettersson på luckan

Reinhold Jansson hade ett finurligt system för att sälja narkotika. På stan gick kvinnor som såg ut som prostituerade men som var kända knarklangare bland sina kunder, vilka köpte ganska stora partier narkotika av dem. När en bil stannade till vid en ”prostituerad” klev hon in i bilen och medan de åkte runt ett kvarter så gjorde de affärer. Jansson levde ett ganska anspråkslöst liv på olika tillfälliga adresser och hade ”maskotar” som gjorde olika ärenden åt honom och som fick betalt i narkotika. Han hade aldrig narkotika på sig själv, utan ”lönen” fick hämtas ut till exempel hos någon ”prostituerad”. Antagligen via något system med lösen. Jansson kunde uppfattas som en lågmäld auktoritet med klassisk stil och var antagligen en höjdare i Stockholms undre värld som lätt gick under radarn på grund av sin enkla livsstil. Förmodligen var han Sigge Cedergrens leverantör av amfetamin, ett populärt amfetamin som hade smugglats från Polen och som kan ha producerats för att få in västvaluta till agenter från Östblocket. Efter mordet begav han sig till Svartsjölandet till en adress nära FRA, Försvarets Radioanstalt, den officiella svenska underrättelseorganisation som hade de tätaste hemliga kontakterna med NATO. 


Christer Pettersson och Reinhold Jansson utanför Sigge Cedergrens bostad på Kammakargatan ungefär vid tiden för mordet.
Hans Holmér fick på 60-talet underrättelseutbildning av IB-agenten Jan Östberg och var bekant med IB-chefen Birger Elmér. Han blev byråchef på Rikspolisstyrelsen under Jan Östberg som var avdelningschef och budgetansvarig. Holmér efterträdde Östberg och fick kontakter med regeringskansliet i budgetfrågor. Rikspolischefen Carl Persson såg till att Hans Holmér blev Säpochef efter PG Vinge, som påstods ha sagt att Olof Palme var en säkerhetsrisk och istället anställdes på Industriförbundet. Carl Persson tillhörde stay behind. 

En borgerlig regering flyttade Holmér från Säpo och gjorde honom till polismästare i Stockholm. Sedan blev han Stockholms länspolismästare och tillsatte gatuvåldsgrupperna, ur vilka han hämtade sina livvakter efter mordet på Olof Palme. Flera av poliserna inom gatuvåldsgrupperna dömdes senare för grova brott som mord och våldtäkt. 

Vid tiden för mordet påstod sig Holmér vara på väg till Dalarna för att åka Vasalopp. Men Holmérs chaufför, Hans Dahlgren, hävdar att han körde omkring med Holmér i City hela kvällen innan mordet. De stannade på olika platser där Holmér gick ut och talade med personer på gatan. Efter att ha talat med en person på Hagagatan sa han till Dahlgren att de skulle åka Sveavägen söderut till Tunnelgatan eftersom Olof Palme hade blivit skjuten där. De kom till mordplatsen några minuter efter mordet men stannade bara en kort stund utan att ge sig till känna. 


Hans "Dallas" Dahlgren


Efteråt skjutsade de en medelålders kvinna till Sundbyberg varefter Holmér ville bli skjutsad till en adress nära Mälarhöjdens tunnelbanestation. Vid Mälarhöjdens tunnelbanestation låg ett skyddsrum, Noshörningen, som inrymde en anläggning för radiotrafik för lokaltrafiken. På ett berg ovanför fanns en hög mast. På åsen vid Johannes kyrka cirklade polisbilar denna kväll, något som de boende var ovana ut. En bil stod på tomgång i över en halvtimme precis innan mordet. En radio i bilen skulle ha kunnat nå såväl antennen ovanför Noshörningen som FRA, men bara nätt och jämt, för i de flesta riktningar skymdes sikten av hus.

måndag 24 februari 2020

58. Från mitt perspektiv (1)

Hitlers krigslycka vände vid Stalingrad. Den 2 februari 1943 kapitulerade marskalk Friedrich Paulus och Tysklands 6:e armé efter att ha krigat sig fram i den sovjetiska vintern fram till Stalingrad. Den sovjetiska strategin hade varit att bränna och retirera medan den tyska att plundra och avancera.

Vid det avgörande slaget lät Röda Armén dissidenter storma fram i praktiken obeväpnade. De hade fått förklarat för sig att efter en stund skulle Röda Armén öppna eld mot dem. De sprang mot de tyska linjerna och viftade med armarna och skrek att de var på deras sida. Men de var för långt borta och tyskarna förstod inte vad de skrek utan mejade ned dem. Bakom dissidenterna kom alltmer lojala och alltmer beväpnade soldater som kunde tränga längre fram innan också de blev nedmejade.

Sakta men säkert närmade sig Röda Armén de tyska ställningarna under stora förluster och när det kom till gatustrider sattes elitförbanden in mot de stridsvana tyska soldaterna. Till slut kapitulerade Paulus med 90.000 man mot Hitler uttryckliga order.

En snarlik taktik användes vid landstigningen vid Normandie den 6 juni 1944, när de första vågorna av soldater bestod av socialister och etniska minoriteter som var mest motiverade för striden. Efter stora förluster intogs den ena bunkern efter den andra med hjälp av eldkastare.Efter vändpunkten vid Stalingrad började Röda Armén rycka fram västerut och det stod klart att de allierade måste landstiga på den europeiska kontinenten för att den inte i sin helhet skulle erövras av Röda Armén.

Den första allierade attacken kom mot Sicilien i juli 1943 och sedan flera mot det italienska fastlandet. Inför attacken mot Sicilien underhandlade den amerikanska underrättelsetjänsten OSS med den sicilianska maffian, som ansågs kunna vara en behjälplig organisation. 

Och det är där som min berättelse börjar.

James Jesus Angleton föddes i USA 1917 men växte upp i Milano, dit hans familj flyttade efter första världskriget när fadern tog över ett företag. Angleton studerade i England och i USA men tillbringade somrarna i Italien. Under andra världskriget rekryterades han till OSS och kom att odla maffiakontakter i Italien för deras räkning.

Efter kriget upplöstes OSS av någon anledning och Angleton kom till nybildade CIA där han var med och organiserade Gladio, en italiensk stay behind-organisation. I händelse av en Sovjetisk invasion i Italien skulle hemliga celler tillhörande Gladio verka bakom fiendens linjer för att samla in information, utföra sabotage, sprida propaganda, hjälpa till vid evakuering och flykt, samt utgöra en gerillaarmé i ett ockuperat Italien. Gladio och liknande organisationer i andra västeuropeiska länder blev ytterst hemliga delar av NATO under samlingsnamnet Stay Behind. 

I Washington fanns en stor oro för att kommunistiska partier skulle vinna demokratiska val i Europa. Det italienska kommunistpartiet var populärt bland väljarna och man såg framför sig hur en kommunistisk valseger i Italien skulle kunna innebära att Italien blev en del av det kommunistiska blocket i Europa. 

Gladio började användas för att destabilisera Italien. Extrema högergrupper med Gladiokontakter begick terrorhandlingar som skulle skyllas på vänstern och som skulle motivera repressiva åtgärder mot vänstergrupper. Kulmen blev bombdådet i Bologna 1980 där 85 människor dödades, som ledde till att två högerextremister dömdes till livstids fängelse. Men redan 1969 sprängdes 17 människor till döds i Milano med syftet att skylla på vänstern. Allt för att bekämpa kommunismen i Italien.

År 1972 dödades tre poliser i Peteano nära gränsen till Jugoslavien. De lockades till en plats där de sprängdes till döds med sprängämnen från en depå i Verona tillhörande Gladio. Samma sprängämne (C4) användes också vid bombdådet i Bologna. Till en början skylldes på vänsteraktivister men på 80-talet erkände nyfascisten Vincenzo Vinciguerra dådet.

Vid den här tiden flydde Lozere Risaliti från Italien till Sverige. En domstol i Padua försökte få honom utlämnad för ett ospecificerat brott, men Risaliti stannade i Sverige, där han kom i kontakt med det stay behind som byggts upp i Sverige av William Colby. Colby hade tidigare samarbetat med Angleton i Italien och blev CIA-chef under president Nixon. Trots utlämningshotet till Italien etablerade sig Risaliti i Sverige och bildade i mitten av 70-talet företagen Chantal, Charon och Venerdi, som sålde italienska modeskor.


På 60-talet startades det hemliga CIA-projektet Chaos i USA av James Jesus Angleton. I efterhand har dokument släppts som visade att projektet sysslade med inrikesspioneri på amerikanska medborgare. De frisläppta dokumenten, som blev en skandal i USA i slutet av 60-talet, döljer med all säkerhet en än större skandal: hur CIA var inblandad i mordet på president John Kennedy.

Kennedy påstods vara för vek mot Fidel Castros Kuba. Invasionsförsöket i Grisbukten blev ett fiasko och Kennedy anklagades för att inte ha bidragit med tillräckliga resurser. Operation Northwood var en plan att utföra terrordåd i Florida och skylla på Kuba. Bakom planen stod USAs försvarschef general Lyman Lemnitzer. Idén var att ge USA tillfälle att angripa Kuba i ett fullskaligt krig. Kennedy avfärdade planen och avskedade Lemnitzer, vilket egentligen var helt förutsägbart. Lemnitzer blev istället högste befäl över NATO i Europa, där han kom att anklagas för ett mordförsök mot Frankrikes president Charles de Gaulle. NATOs högkvarter tvingades därefter flyttas från Frankrike till Belgien.

I början av 60-talet bildades Barbrogruppen i Sverige, ledd av en karismatisk kvinna vid namn Barbro Sagnell. Gruppen tränade upp spanare och hade kontakter såväl med säkerhetspolisen som med försvarets säkerhetstjänst. Säkerhetspolisen förnekade samarbetet men på försvaret var hon känd och besökte ofta dess säkerhetstjänst. När journalisten Åke Ortmark lyckades spåra upp och intervjua henne i början av 70-talet så förnekade nyblivne säpochefen Hans Holmér att det fanns någon Barbrogrupp. Enligt Ortmark hade de vapen och samlade namn på socialister, inklusive regeringsledamöter.

År 1975 sökte Barbro upp Olof Frånstedt, avdelningschef på Säpo, och berättade om sin verksamhet och bad att få slippa uppvaktning från Säpo. Det framgick för Frånstedt att hennes grupp var en del av den svenska stay behind-verksamheten och att hon hade stöd av IBs operative chef. IB-agenten Donald Forsberg har berättat att Barbro var en kraftfull kvinna som betraktades som en resurs inom totalförsvaret och att folk från Barbrogruppen tränade sambandsfunktion med walkie talkies i Stockholm City samma natt som Olof Palme blev skjuten.

Antonio Perra hade varit soldat i italienska armén och satt efter kriget i koncentrationsläger i Holland. Han var från Sardinien, där också Gladios högkvarter låg, och flyttade till Västberga med sin familj där han fick jobb på L.M. Ericsson. Förmodligen var det Antonio som hjälpte Lozere Risaliti när han kom till Sverige tio år senare. I vart fall blev Risaliti bekant med Antonios son Tomaso Perra som strax efter mordet på Olof Palme blev ensam ägare till företaget Jordec Ekonomikonsult, som hade varit ett täckföretag till spionorganisationen IB.

Samma natt som Palme sköts, 28 februari 1986, satt Tomaso Perra på en krog på Sveavägen och gjorde affärer. Han blev ägare till en restaurang samma natt. I lobbyföretaget Timbros fastighet på Birger Jarlsgatan hade såväl Perras företag Jordec Ekonomikonsult som Risalitis företag Chantal, Charon och Venerdi lokaler något år efter mordet. Venerdi betyder fredag på italienska och Charon är den latinska formen av Karon, färjkarlen som ror de avlidnas själar över floden Styx till dödsriket.

CIA-operationen Chaos namn kan tolkas som ett steganografiskt meddelande. CH uttalas nästan som 'see age'. Och sätter man A=1, B=2 o.s.v. så blir summan av bokstävernas tal i CHAOS 46, John Kennedys ålder när han mördades. Om man gör motsvarande beräkningar med CHARON och CHANTAL får man i båda fallen talet 59, Olof Palmes ålder när han mördades på årets 59:e dag.

Charon och Chantal hade ett hundratal annonser i Dagens Nyheter från 1976-86, vilka kulminerade i några kryptiska annonser i februari 1986 för att sedan upphöra helt. 

DN, torsdagen den 27 februari 1986

Barbrogruppen använde Föräldraföreningen Mot Narkotika som täckmantel när de tränade spaning. Föreningen hade närradiosändningar från Täby i flera år, sändningar som slutade i februari 1986, trots att fortsatta sändningar fanns på tablån.

Jag hade en dröm för några år sedan som tycktes handla om Olof Palme. En CIA-officer stod med en mapp i handen och bad en receptionist att säga till en chefsperson att han ville tala med honom. Efter en stund kom personen ut i receptionen, gick fram till officeren och ryckte mappen ur hans hand. Han viftade med mappen framför officerens ansikte och sa aggressivt: "He is not a TI, he is a spy." Chefspersonen liknade Orson Welles eller rent av CIA-chefen William Casey.

TI betyder targeted individual i underrättelsesammanhang. Officeren var orolig för mannen, obehagligt berörd av något som var planerat för honom. Drömmen fortsatte med att han promenerade på en skogsväg, kanske i närheten av Langley, CIAs högkvarter i Virginia. 

Längre fram stod en grupp arbetare i färgglada bylsiga ställ och hjälmar bredvid några skåpbilar och en mindre avspärrning. När han skulle gå förbi dem dök de på honom och drog in honom i en av skåpbilarna. I nästa scen männen knuffade de in honom i fönsterlöst rum och stod i en ring runt honom och slog honom från alla håll med något som liknade slangar men som var av beige tyg. De slog honom i huvudet och överallt på kroppen och varje gång som han blev träffad så dammade det till från tygslangarna. Medan CIA-officeren ännu var omtumlad kastade de upp honom på ett bord med en sågklinga och band fast honom och startade sågen och förde bordet med honom snabbt mot sågklingan. Han skrek rakt ut när sågen precis träffade hans ansikte samtidigt som bordet vreds så att klingan bara rispade kinden. Sågen stängdes av och han låg där helt stilla med öppna ögon som om han hade blivit ihjälskrämd. En underlig dröm.

William Casey kom till sitt kontor tio i ett Washingtontid dagen då Olof Palme mördades. Ungefär samtidigt talade Olof med sin son Mårten i telefon, runt 19.00 svensk tid om att eventuellt gå på bio. Svensk tid 19.05-19.10 träffade Casey John Stein, före detta chef för black ops. Sedan följde ett 10 minuter långt hemligt möte innan Casey åt lunch. Ungefär samtidigt som Lisbet och Olof bestämt sig för att gå på samma föreställning som Mårten och hans flickvän Ingrid Klering så pratade Casey i telefon med Frank Wisner, en hemlig, senator Dave Durenburger samt George Lauder.

När Olof och Lisbet kom fram till biografen Grand, ringde Casey till FBI-chefen Judge William Webster och sedan till Ben Bradlee, chefsredaktör på Washington Post. Sedan ringde Casey åter upp FBI-chefen och bestämde att de skulle mötas på Washington Post. Ungefär samtidigt började bioföreställningen på Grand. På väg till Washington Post ringde Casey till en hemlig, fick samtal från David Packard och ringde till FBI-chefen, som han träffade hos Ben Bradlee en halv timme senare. Nu var klockan 22.00 och filmen på Grand hade pågått nästan i en timme.

22.40 svensk tid var Casey tillbaka på sitt kontor där han träffade vice CIA-chefen McMahon, som hade begärt avsked fyra dagar tidigare på grund av något som inträffat på Caseys kontor. Sedan ringde Casey till FBI-chefen och till en hemlig strax innan bioföreställningen slutade. Just innan Palme lämnade biografen fick Casey samtal från Dave Gries. Minuten senare från en hemlig och strax därefter från en hemlig. 

Tretton minuter efter mordet fick Casey samtal från en hemlig. Tio minuter senare ringde han till Anne Armstrong, ordförande i Ronald Reagans underrättelsekommitté. Sedan åkte han hem och duschade innan han åt middag tillsammans med ett antal personer. Klockan var då 1.00 svensk tid och 19.00 i Washington.

Nästan ett år senare ska det ha uppstått en konflikt mellan CIA och NSC, USA:s nationella säkerhetsråd som stod direkt under presidentens ledning. Det ska ha gällt Iran-Contras-affären och CIA ska ha förväntats ta skulden för något som NSC hade gjort. Och Casey, som hade börjat må allt sämre, skulle vittna inför kongressen. Berättat av James McCullough, Director of the DCI Executive Staff:

Just as I was turning in on Saturday night, after another long day at the office, my bedside phone rang. It was Casey calling from Long Island. "Jim," he said, "I've got some good news!" He then told me that he had visited his doctor, who had decided that Casey had been on the wrong blood pressure medication. That is why he had not been feeling well, Casey said. He was now on a different prescription and already feeling so much better that he had decided to return tomorrow, so there was no need for me to come up there. He concluded the conversation by saying, "Jim, we'll give them hell on Monday." "My God," I thought, "could it be that the old Casey is back?"

The Last Day Bill Casey did not give anyone hell on Monday. In fact, things seemed terribly wrong from the outset. First, he was late in arriving at the office - after 9 a.m., as I recall, which was out of character. And, when he did arrive, he was "out of uniform." On work days Casey invariably dressed in conservative business suits. Even when he came in on Saturday or Sunday mornings just to putter around or work on his OSS manuscript, his only concession to informality was to wear a sport coat and tie. But, on this Monday morning, he trudged in wearing a green cardigan sweater in lieu of a coat. And he looked bad - pale, gaunt, and, if anything, more weary than he had appeared when he left on Friday.

I gave him a few minutes to get settled, and then I walked into his office carrying a copy of the just-out edition of Time which carried Friday's interview; I also gave him a copy of the draft testimony he would have to deliver the next day. I found the head of our Office of Medical Services, Arvil Tharp, already with Casey and preparing to administer a blood pressure test. Arvil had been in contact with Casey's doctor over the weekend and wanted to monitor the effect of the new medication.

Casey had not made the cover of Time, after all. Oliver North had. I had turned the magazine open to page 1 of the Iran-Contra coverage, which featured a photograph of Casey leaving a Congressional hearing room with me at his side. In a totally unsuccessful attempt at humor, I pointed to the picture and said, "Boss, if I'm ever going to get that overseas assignment I want, I need to stop hanging around with you before my cover is completely blown!" Casey just grunted and grabbed the magazine out of my hand, quickly scanned the opening paragraphs of the story and then laid the magazine aside.

I then handed him the draft testimony, calling to his attention that I had included an opening statement of regret that he had not had enough information at the time to warrant mentioning the possibility of a diversion when he had first appeared before the committee on 21 November. The previous week both Dave Gries and I had suggested including a mild apology in the hope that it might serve to deflect some of the pent-up ire within the committee. Casey, however, believed that the slightest hint of regret would be taken by the committee as a sign of guilt and had rejected our idea. I told Casey that I had included it anyway so he could see how it came across as part of his testimony before he made a final decision. Casey stared at me and said, "Jim, I'll look at it, but I'll tell you right now I'm not apologizing to Congress." With these poetically characteristic words - the last I heard Casey speak - I turned and left the room, closing the door as Arvil began the blood pressure test.

I had transited the DCI secretary's area and was turning into the reception room when I heard a slight commotion inside Casey's office. The door opened and Arvil, in an agitated tone of voice, requested that the clinic be called immediately. I took a few steps back toward the door, peered in, and saw Casey still seated at his desk - silent but with something like a slight smile on his face as if embarrassed by the whole situation.

I then headed to Bob Gates's office to tell him that something seemed to be wrong with the Director. Bob entered Casey's office through the private door that connected his office with that of the DCI's. I stayed behind briefly to let Genna and the DDCI secretaries know what was going on. When I returned to Casey's office, medical staff personnel already had arrived and Casey was being wheeled on a stretcher toward the DCI elevator. He was gone before what was happening could really register with me.

That was the last time I saw Bill Casey alive, but it was not the last time I heard from him. Following Casey's arrival at Georgetown University Hospital, the diagnosis of a malignant brain tumor and the decision to operate the next morning to try to remove it came quickly. Early Monday afternoon, I got a call from DCI Security at the hospital. The Director had asked that I be told to have at the hospital the next day a copy of the draft testimony along with a long laundry list of background memos and information relating to the testimony. He wanted to start working on his testimony as soon as he came out of the recovery room! I could scarcely believe my ears. He was facing brain surgery, but he was treating it like he was at the dentist for a tooth extraction!

I then thought to myself that, if any anecdote perfectly captured the fundamentally optimistic nature of Bill Casey, this was it. I walked into Bob Gates's office to tell him about this request and asked if he really thought it was necessary to send such a package to the hospital. Bob reflected for a second, and he then said something like, "If I were you, I believe I would." And I did. People who worked for Casey soon learned to underestimate him at their own peril. But, of course, the package of materials came back to me unopened.


Vid operationen av Casey avlägsnades en del av hans talcentrum i hjärnan så han kunde inte vittna inför kongressen. En tid därefter  dog han på sjukhuset utan att mer ha kunnat yttra ett enda ord.

Gunnar Busk var ordförande i Allhus AB, det företag som i början av 90-talet utlöste finans- och fastighetskrisen i Sverige. Busk var bekant med Barbro Sagnell och hans kompanjon Agne Klering var far till Mårten Palmes flickvän Ingrid. Efter mordet kom ett anonymt tips till polisen att Busk och Klering hade varit inblandade Boforsaffärens vapensmuggling, vilken hade anknytning till Iran-Contrasaffären och dess vapensmuggling. Busk och Klering ska också ha sysslat med smuggling av persiska mattor från Iran. På åttiotalet när de bodde i Mälarhöjden deltog de på fester där ett starkt hat mot Olof Palme var ett festtema.

Det är bekant att det fanns en preliminär planering sedan några veckor innan att Olof, Lisbet, Mårten och Ingrid skulle ha en gemensam biokväll. En bekant till Mårten hade bjudit honom till sin födelsedagsfest, men Mårten tackade nej för att kvällen var vikt för ett möte med föräldrarna. Istället bjöds Mårten på en middag dagen innan mordet, där föreställningen 'Bröderna Mozart' varmt rekommenderades.

Det var Lisbet och Ingrid som hade telefonkontakt om biobesöket på eftermiddagen samma dag. Lisbet ville helst gå på en tidigare föreställning, men Ingrid menade att Mårten och hon hade bestämt sig för att se 'Bröderna Mozart' på den sena föreställning på Grand. Lisbet sa att hon och Olof skulle diskutera saken. Det var Mårten som sedan köpte biljetterna på hemväg från jobbet. 

Olof Palme brukade tydligen inte beställa biobiljetter utan brukade få biljetter som var reserverade för eventuella kändisar. Det visade sig att Björn Rosengren och hans fru Agneta hade fått platser på raden framför. Efter föreställningen dröjde Mårten och Ingrid kvar på sina platser och Olof och Lisbet fick vänta en stund vid deras bänkrad. När de skulle gå ut på gatan ville Ingrid gå på toaletten och hon föreslog att Mårten och hon skulle möta föräldrarna vid ABF-huset nära Kammakargatan. Direkt när Olof kom ut från biografen blev han uppträngd mot en vägg av Björn Rosengren som  skällde ut honom. Agneta förklarade för Lisbet att Björn länge varit irriterad på honom och nu ville ta tillfället i akt att säga sin uppriktiga mening.

Några kvinnor blev vittnen till händelsen. En av kvinnorna trodde att det var en politisk motståndare som attackerade Palme. Hon blev arg och tänkte gå dit och be honom låta Palme vara ifred, men en talande blick från Lisbet fick henne att avstå. Efter detta gick paret Rosengren till sin bil medan Olof och Lisbet gick bort mot ABF. Efter några minuter kom Mårten och Ingrid dit och de stod en stund och pratade. Olof och Mårten ville att alla skulle gå hem till föräldrarnas lägenhet och dricka te. Men Ingrid sa att hon var trött och ville gå hem. De skildes åt när Olof och Lisbet korsade Kammakargatan några hundra meter från Tunnelgatan där han några minuter senare sköts till döds.

I vittnesförhör efter mordet uppgav Lisbet, Mårten och Ingrid att de lämnade biografen tillsammans och snabbt gick bort till ABF, men ett flertal personer har vittnat om motsatsen. Antagligen ville de skydda Björn Rosengren som de antog hade haft otur när han valde tillfälle att tala ut. 

Mårten hade tyckt sig se att en man som stod i närheten av ABF vände sig mot Olof när han och Lisbet började gå hemåt. Kanske var Olof lite omtumlad efter den oväntade utskällningen? De gick i armkrok mot Adolf Fredriks kyrkogata, enligt ett vittne inringar av tre personer: två som gick framför och en som gick bakom. Vittnet trodde att de var livvakter. På andra sidan Adolf Fredriks kyrkogata stannade de två ”livvakterna” upp och vände sig mot Palme. Lisbet drog då med Olof diagonalt över Sveavägen mitt i korsningen mellan de två övergångsställena. När de stannat och tittat i ett skyltfönster så dröjde sig Olof kvar några sekunder och Lisbet har i efterhand funderat över om han känt att de var förföljda. Själv hade hon inte uppfattat någonting, vilket kan bero på att hon brukade avskärma sig från omgivningen när hon var ute och promenerade med Olof för att slippa se reaktioner från folk de mötte.

De var förföljda. Ett vittne hade sett att en man i femtioårsåldern iklädd en blå Tensonjacka hade gått tio meter efter dem. Längre fram stod tre män och en kvinna i en bankomatlokal. De var anställda på Bofors och har uppgivit att de varit på firmafest innan. Eventuellt stod där också en man i en beige jacka. Direkt efter att paret Palme passerat bankomatlokalen gick de ut på gatan och ställde sig nära en annonspelare där.

Tjugo meter bort stod Christer Pettersson i en blå täckjacka och väntade på Palme. Efter att att de passerat gick han fram bakom dem och sköt två skott i ryggen på Olof Palme. Palme började vända på huvudet efter första skottet men föll handlöst i gatan efter det andra. Lisbet hörde smällar, vände sig om och såg Olof falla kraftigt blödande från bröstet och munnen. Strax efteråt kände hon sig beskjuten själv. Hon hörde en smäll samtidigt som det brände till på hennes rygg. Hennes omedelbara uppfattning var att de besköts från ett större avstånd med ljuddämpat vapen.

En av de Boforsanställda hade börjat gå efter paret Palme när de passerat, men när det började smälla ställde han sig i ett portprång. De andra tre började gå Sveavägen norrut, medan mannen i beige jacka stannade kvar vid annonspelaren. När Lisbet började se sig omkring sittande på huk bredvid Olof, såg hon Christer Pettersson stå framför affären Dekorimas skyltfönster. Hon associerade honom inte med mordet just då. Sedan såg hon mannen i beige jacka stå vid annonspelaren och stirra på henne. Han började gå mot henne och Lisbet sökte ögonkontakt med honom för att be om hjälp men han gav ett avvärjande intryck. Strax innan hade Christer Pettersson börjat springa mot trapporna på Tunnelgatan.

tisdag 21 januari 2020

57. Greta in Davos 2020

One year ago I came to Davos and told you that our house is on fire. I said I wanted you to panic. I’ve been warned that telling people to panic about the climate crisis is a very dangerous thing to do. But don’t worry. It’s fine. Trust me, I’ve done this before and I assure you it doesn’t lead to anything.

And for the record, when we children tell you to panic we’re not telling you to go on like before.

We’re not telling you to rely on technologies that don’t even exist today at scale and that science says perhaps never will. We are not telling you to keep talking about reaching “net zero emissions” or “carbon neutrality” by cheating and fiddling around with numbers.

We are not telling you to “offset your emissions” by just paying someone else to plant trees in places like Africa while at the same time forests like the Amazon are being slaughtered at an infinitely higher rate.

Planting trees is good, of course, but it’s nowhere near enough of what needs to be done, and it cannot replace real mitigation or rewilding nature.

Let’s be clear. We don’t need a “low carbon economy.” We don’t need to “lower emissions.” Our emissions have to stop. And until we have the technologies that at scale can put our emissions to minus then we must forget about net zero — we need real zero.

Because distant net zero emission targets will mean absolutely nothing if we just continue to ignore the carbon dioxide budget — which applies for today, not distant future dates. If high emissions continue like now even for a few years, that remaining budget will soon be completely used up.

The fact that the U.S.A. is leaving the Paris accord seems to outrage and worry everyone, and it should.

But the fact that we’re all about to fail the commitments you signed up for in the Paris Agreement doesn’t seem to bother the people in power even the least.

Any plan or policy of yours that doesn’t include radical emission cuts at the source starting today is completely insufficient for meeting the 1.5-degree or well-below-2-degrees commitments of the Paris Agreement.

And again — this is not about right or left. We couldn’t care less about your party politics.

From a sustainability perspective, the right, the left as well as the center have all failed. No political ideology or economic structure has been able to tackle the climate and environmental emergency and create a cohesive and sustainable world. Because, in case you haven’t noticed, that world is currently on fire.

You say children shouldn’t worry. You say: “Just leave this to us. We will fix this, we promise we won’t let you down.”

And then — nothing. Silence. Or something worse than silence. Empty words and promises which give the impression that sufficient action is being taken.

All the solutions are obviously not available within today’s societies. Nor do we have the time to wait for new technological solutions to become available to start drastically reducing our emissions.

So of course the transition isn’t going to be easy. It will be hard. And unless we start facing this now together, with all cards on the table, we won’t be able to solve this in time.

In the days running up to the 50th anniversary of the World Economic Forum, I joined a group of climate activists who are demanding that you, the world’s most influential business and political leaders, begin to take the action needed.

We demand that at this year’s World Economic Forum participants from all companies, banks, institutions and governments:

Immediately halt all investments in fossil fuel exploration and extraction.

Immediately end all fossil fuel subsidies.

And immediately and completely divest from fossil fuels.

We don’t want these things done by 2050, 2030 or even 2021, we want this done now.

It may seem like we’re asking for a lot. And you will of course say that we are naïve. But this is just the very minimum amount of effort that is needed to start the rapid sustainable transition.

So either you do this or you’re going to have to explain to your children why you are giving up on the 1.5-degree target.

Giving up without even trying.

Well I’m here to tell you that unlike you, my generation will not give up without a fight.

The facts are clear, but they’re still too uncomfortable for you to address.

You just leave it because you think it’s too depressing and people will give up. But people will not give up. You’re the ones who are giving up.

Last week I met with coal miners in Poland who lost their jobs because their mine was closed. And even they had not given up. On the contrary, they seem to understand the fact that we need to change more than you do.

I wonder, what will you tell your children was the reason to fail and leave them facing the climate chaos you knowingly brought upon them? The 1.5-degree target? That it seemed so bad for the economy that we decided to resign the idea of securing future living conditions without even trying?

Our house is still on fire. Your inaction is fueling the flames by the hour. We are still telling you to panic, and to act as if you loved your children above all else.

onsdag 23 oktober 2019

56. Unite behind science

HISTORY
In the middle of 1890's the scientist Svante Arrhenius proposed that the use of fossil fuel would change the climate. Carbon dioxide and some other greenhouse gases works like clothing for earth. The sun is heating up earth surface and the greenhouse gases stop some of the heat radiation to vanish back in space. More clothing make the surface warmer.

At that time science had discovered that earth previously had several periodical times of extended polar glaciation. A great deal of northern Europe and northern America had some 20 thousand years ago been covered by ice of great depth. And seemingly, the start of the next glaciation was rather close in time, perhaps in 10 thousand years. Arrhenius thought that the use of coal and petrol most probably would prohibit the next glaciation.


Fossil fuel comes from underground rests of ancient plants and animals. The carbon of the fuel had once been a part of a biosphere with a completely different climate. For hundreds of million years carbon has vanished from the biosphere, decreasing the rate of atmospheric carbon dioxide and decreasing the global mean temperature. 


About one million years ago the era of periodic glaciations started with about one glaciation in hundred thousand years. When the sea become colder it resolves carbon dioxide better and when it get warmer it release carbon dioxid to the atmosphere. As in the case with sparkling water. An idea of Arrhenius was that the pendling migration of carbon dioxide between sea and atmosphere caused the periodic glaciations. When the atmospheric carbon dioxide was minimal at about 180 ppm, the temperature was as lowest. Without greenhouse gases earth would be totally covered with ice.
Since the fossil process naturally goes in one direction, it would be less and less carbon dioxide in the biosphere. So in a way the fossil fuel is an asset not only for energy but also for climate regulation. At the time of Arrhenius the use of fossil fuels was just a small fraction of what we use today. Arrhenius supposed that the emission of carbon dioxide wouldn't extend today emission in thousand years. He couldn't then foresee the rapid evolution of modern society. Slower emissions of carbon dioxide would have been possible to manage without the risk of global disaster.


CALCULATIONS

Arrhenius deduced a law for the relation between the content of carbon dioxide and the global warming from Stefan-Boltzmanns law of thermal equilibrium:

a certain increase of temperature correspond to a doubling of the content of carbon dioxid i  the atmosphere. 


Or as a formula: T2-T1=aλ*ln(C2/C1), a≈5.35 and λ is a value called climate sensitivity, estimated to be λ≈0.8.


Normally the mean temperature and the mean content from 1850-1900 is used as T1 and C1 and C1≈290 ppm. Today content of CO2: C2≈410 ppm, which gives


T2-T1≈ 5.35*0.8*ln(410/290)≈5.35*0.8*0.35≈1.5 °C


Due to IPCC T2-T1=1.0±0.2 °C only, but Arrhenius formula  assume that earth surface is a rigid body, while 70 % of the surface is actually sea water. The sea is accumulating about 90 % of the energy from the insolation and deep sea levels are warming up. At land the insolation is only warming some few decimeters down. Therefore the surface of the sea is cooler than the surface of land. The result of the formula should be multiplied with 2/3 to correspond with the real values from 70 % sea surface globe.


Also due to IPCC the best scenario (Paris agreement) for year 2100 is about 550 ppm and the worst scenario (go on like now) is about 900 ppm. (See diagram above). Calculus as above gives:


Best case:  T2-T1≈5.35*0.8*ln(550/290)*2/3≈1.8 °C.

Worst case: T2-T1≈5.35*0.8*ln(900/290)*2/3≈3.25 °C.

MODERN VIEW

Milutin Milaković hypothesized in 1920 that variations in eccentricity, axial tilt, and precession of the Earth's orbit resulted in cyclical variation in the solar radiation reaching the Earth, and that this orbital forcing caused the periodical glaciations.The surface temperature on earth depends on the heating effect from the sun (W/m2) and the isolating effect from the greenhouse gases. In the last 5 thousand years the heating effect from the sun had decreased due to the Milankovitch cycles. Unless there are big enough unknown effects, the latest sequel of global warming must be caused by the isolation effects of greenhouse gases. 


Since there is an abnorm contribution of extra carbon dioxide from the use of fossil fuel, there must be a warming effect from that. And since the warming has accelerated extra the last 40-50 years as the emission has increased exponentially, there are no serious reasons to deny the conclusion from science: human being cause a global warming of 0.2 °C per decade.
Exxon Mobile 1982 predicted today levelsLINKS ABOUT GLOBAL WARMING

NASA on global change
National Geographic on global change
SMHI on global warming
Scientific American on global warming
Intergovernmental Panel on Climate Change
Wikipedia on global warming
History of climate change science Wikipedia