onsdag 16 mars 2016

31. Texterna i evangelierna

Fragment av Matteus 5:13-16

IN ENGLISH Bibelns böcker är ursprungligen muntliga berättartraditioner. Vissa yngre män lärdes upp att memorera berättelserna och även att memorera samtal skriftlärda emellan. När de var upplärda kunde de återberätta "sina" böcker exakt ord för ord. Detta kallas för tradering. Så småningom fixerades berättelserna, d.v.s. nedtecknades i något antikt språk. Detta gäller framför allt böckerna i Gamla Testamentet. 

Helt säkert gjordes inga minnesanteckningar när Jesus talade till folk och sannolikt var ingen av Jesus lärjungar utbildade i tradering. När Jesus var bland dem stod han och hans undervisning i fokus. Efter korsfästelsen fanns kvar minnen av vad som hänt och vad Jesus hade sagt och man kan anta att en berättartradition då började att utvecklas.

De fyra evangelierna, så som de nu står skrivna i Nya Testamentet i olika språk, fixerades först ungefär från 30 till 100 år efter korsfästelsen, olika forskare har olika uppfattning. Markus och Matteus fixerades först och sist tror man att Johannes blev nedtecknat. Alla nedteckningar skedde på antikt grekiskt skriftspråk. Det språk som talades i Israel vid denna tid var arameiska, som var ett talspråk, och om något skulle skrivas ned så skrevs det på hebreiska, grekiska, latin eller något annat skriftspråk. Man har aldrig hittat något ursprungligt fragment av en evangelietext skriven på något annat språk än grekiska.

Bortsett från bergsplatåpredikan i Matteus och Lukas så finns alla längre citat från Jesus i Johannesevangeliet och är citat från den undervisning som Jesus bedrev när han besökte Jerusalem - där det fanns personer utbildade i tradering! I i Matteus står omnämnt att några fariséer fanns närvarande under den kända undervisningen uppe på bergsplatån ovanför Kafr Nahum (Kapernaum) vilka troligen var utbildade att minnas undervisning, i detta fall för att kunna rapportera till prästerna i Jerusalem. Efter Jerusalems förstöring upplöstes den mycket lönsamma tempelverksamheten och överlevande flydde undan romarna till Samarien och Galilén och vidare norrut. Det är ingen orimlig tanke att några av dem som skickats ut för att spionera på Jesus och för att memorera vad han lärde ut så småningom förenades med de kristna församlingar som bildats kring Paulus i Grekland med omnejd.

Ur Johannes (1917 år utgåva):


15:1  »Jag är det sanna vinträdet, och min Fader är vingårdsmannen.
15:2  Var gren i mig, som icke bär frukt, den tager han bort; och var och en som bär frukt, den rensar han, för att den skall bära mer frukt.
15:3  I ären redan nu rena, i kraft av det ord som jag har talat till eder.
15:4  Förbliven i mig, så förbliver ock jag i eder. Såsom grenen icke kan bära frukt av sig själv, utan allenast om den förbliver i vinträdet, så kunnen I det ej heller, om I icke förbliven i mig.
15:5  Jag är vinträdet, I ären grenarna. Om någon förbliver i mig, och jag i honom, så bär han mycken frukt; ty mig förutan kunnen I intet göra.
15:6  Om någon icke förbliver i mig, så kastas han ut såsom en avbruten gren och förtorkas; och man samlar tillhopa sådana grenar och kastar dem i elden, och de brännas upp.
15:7  Om I förbliven i mig, och mina ord förbliva i eder, så mån I bedja om vadhelst I viljen, och det skall vederfaras eder.
15:8  Därigenom bliver min Fader förhärligad, att i bären mycken frukt och bliven mina lärjungar.
15:9  Såsom Fadern har älskat mig, så har ock jag älskat eder; förbliven i min kärlek.
15:10  Om I hållen mina bud, så förbliven I i min kärlek, likasom jag har hållit min Faders bud och förbliver i hans kärlek.
15:11  Detta har jag talat till eder, för att min glädje skall bo i eder, och för att eder glädje skall bliva fullkomlig.
15:12  Detta är mitt bud, att I skolen älska varandra, såsom jag har älskat eder.
15:13  Ingen har större kärlek, än att han giver sitt liv för sina vänner.
15:14  I ären mina vänner, om I gören vad jag bjuder eder.
15:15  Jag kallar eder nu icke längre tjänare, ty tjänaren får icke veta vad hans herre gör; vänner kallar jag eder, ty allt vad jag har hört av min Fader har jag kungjort för eder.
15:16  I haven icke utvalt mig, utan jag har utvalt eder; och jag har bestämt om eder att I skolen gå åstad och bära frukt, sådan frukt som bliver beståndande, på det att Fadern må giva eder vadhelst I bedjen honom om i mitt namn.
15:17  Ja, det bjuder jag eder, att I skolen älska varandra.
15:18  Om världen hatar eder, så betänken att hon har hatat mig förr än eder.
15:19  Voren I av världen, så älskade ju världen vad henne tillhörde; men eftersom I icke ären av världen, utan av mig haven blivit utvalda och tagna ut ur världen, därför hatar världen eder.
15:20  Kommen ihåg det ord som jag sade till eder: 'Tjänaren är icke förmer än sin herre.' Hava de förföljt mig, så skola de ock förfölja eder; hava de hållit mitt ord, så skola de ock hålla edert.
15:21  Men allt detta skola de göra mot eder för mitt namns skull, eftersom de icke känna honom som har sänt mig.
15:22  Hade jag icke kommit och talat till dem, så skulle de icke hava haft synd; men nu hava de ingen ursäkt för sin synd.
15:23  Den som hatar mig, han hatar ock min Fader.
15:24  Hade jag icke bland dem gjort sådana gärningar, som ingen annan har gjort, så skulle de icke hava haft synd; men nu hava de sett dem, och hava likväl hatat både mig och min Fader.
15:25  Men det ordet skulle ju fullbordas, som är skrivet i deras lag: 'De hava hatat mig utan sak.'
15:26  Dock, när Hjälparen kommer, som jag skall sända eder ifrån Fadern, sanningens Ande, som utgår ifrån Fadern, då skall han vittna om mig.
15:27  Också I kunnen vittna, eftersom I haven varit med mig från begynnelsen.»
16:1  »Detta har jag talat till eder, för att I icke skolen komma på fall.
16:2  Man skall utstöta eder ur synagogorna; ja, den tid kommer, då vemhelst som dräper eder skall mena sig därmed förrätta offertjänst åt Gud.
16:3  Och så skola de göra, därför att de icke hava lärt känna Fadern, ej heller mig.
16:4  Men detta har jag talat till eder, för att I, när den tiden är inne, skolen komma ihåg att jag har sagt eder det. Jag sade eder det icke från begynnelsen, ty jag var ju hos eder.
16:5  Och nu går jag bort till honom som har sänt mig; och ingen av eder frågar mig vart jag går.
16:6  Men edra hjärtan äro uppfyllda av bedrövelse, därför att jag har sagt eder detta.
16:7  Dock säger jag eder sanningen: Det är nyttigt för eder att jag går bort, ty om jag icke ginge bort, så komme icke Hjälparen till eder; men då jag nu går bort, skall jag sända honom till eder.
16:8  Och när han kommer, skall han låta världen få veta sanningen i fråga om synd och rättfärdighet och dom:
16:9  i fråga om synd, ty de tro icke på mig;
16:10  i fråga om rättfärdighet, ty jag går till Fadern, och I sen mig icke mer;
16:11  i fråga om dom, ty denna världens furste är nu dömd.
16:12  Jag hade ännu mycket att säga eder, men I kunnen icke nu bära det.
16:13  Men när han kommer, som är sanningens Ande, då skall han leda eder fram till hela sanningen. Ty han skall icke tala av sig själv, utan vad han hör, allt det skall han tala; och han skall förkunna för eder vad komma skall.
16:14  Han skall förhärliga mig, ty av mitt skall han taga och skall förkunna det för eder.
16:15  Allt vad Fadern har, det är mitt; därför sade jag att han skall taga av mitt och förkunna det för eder.
16:16  En liten tid, och I sen mig icke mer; och åter en liten tid, och I fån se mig ty jag går till Fadern..»
16:17  Då sade några av hans lärjungar till varandra: »Vad är detta som han säger till oss: 'En liten tid, och I sen mig icke; och åter en liten tid, och I fån se mig', så ock: 'Jag går till Fadern'?»
16:18  De sade alltså: »Vad är detta som han säger: 'En liten tid'? Vi förstå icke vad han talar.»
16:19  Då märkte Jesus att de ville fråga honom, och han sade till dem: »I talen med varandra om detta som jag sade: 'En liten tid, och I sen mig icke; och åter en liten tid, och I fån se mig.'
16:20  Sannerligen, sannerligen säger jag eder: I skolen bliva bedrövade, men eder bedrövelse skall vändas i glädje.
16:21  När en kvinna föder barn, har hon bedrövelse, ty hennes stund är kommen; men när hon har fött barnet, kommer hon icke mer ihåg sin vedermöda, ty hon gläder sig över att en människa är född till världen.
16:22  Så haven ock I nu bedrövelse; men jag skall se eder åter, och då skola edra hjärtan glädja sig, och ingen skall taga eder glädje ifrån eder.
16:23  Och på den dagen skolen I icke fråga mig om något. Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Vad I bedjen Fadern om, det skall han giva eder i mitt namn.
16:24  Hittills haven I icke bett om något i mitt namn; bedjen, och I skolen få, för att eder glädje skall bliva fullkomlig.
16:25  Detta har jag talat till eder i förtäckta ord; den tid kommer, då jag icke mer skall tala till eder i förtäckta ord, utan öppet förkunna för eder om Fadern.
16:26  På den dagen skolen I bedja i mitt namn. Och jag säger eder icke att jag skall bedja Fadern för eder,
16:27  ty Fadern själv älskar eder, eftersom I haven älskat mig och haven trott att jag är utgången från Gud.
16:28  Ja, jag har gått ut ifrån Fadern och har kommit i världen; åter lämnar jag världen och går till Fadern.»
16:29  Då sade hans lärjungar: »Se, nu talar du öppet och brukar inga förtäckta ord.
16:30  Nu veta vi att du vet allt, och att det icke är behövligt för dig att man frågar dig; därför tro vi att du är utgången från Gud.»
16:31  Jesus svarade dem: »Nu tron I?
16:32  Se, den stund kommer, ja, den är redan kommen, så I skolen förskingras, var och en åt sitt håll, och lämna mig allena. Dock, jag är icke allena, ty Fadern är med mig.
16:33  Detta har jag talat till eder, för att I skolen hava frid i mig. I världen liden i betryck; men varen vid gott mod, jag har övervunnit världen.»

Berättelserna från vandringarna i Galiléen är mindre detaljerade och handlade mest om vad som hände och vad Jesus gjorde, samt kortare undervisning och s.k. liknelser vilka avsiktligt hade en form lätt att minnas även för dem som inte förstod dess innebörd. Här är det den enkla och mindre utbildade befolkningen som berättar så som de minns det.


Svepningen i Turino